کلکتور باکس یا جعبه‌های شیر قطع کن

 


کلکتور باکس یا جعبه‌های شیر قطع کن سیستمی است که با جداسازی اتصالات آب در واحد و در قسمت‌های مختلف باعث میشود در مصرف آب صرفه جویی شود و در هنگام بروز مشکلی در اتصالات و یا لوله های آب هر نقطه با قطع کردن فقط همان منطقه مشکل برطرف خواهد شد و لازم نیست آب کل واحد قطع شود.
.مهندس محمدرضا اعتضادالسلطنه راجع به این موضوع صحبت می‌کنند