معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در رقابت نکسا (باوان- مهندسان مشاور ایده و اجرا)

ایده اصلی پروژه خلق فضاهای اشتراکی، روباز، چندعملکردی و سبز در طبقات مختلف در مجاورت فضای مسکونی می باشد. این فضاها ضمن اینکه امکان ترکیب در زندگی روزانه ساکنین برای عملکردهای مختلف را دارد، با توجه به جمعیت کنترل شده ساکنین، قابلیت کنترل و اعمال پروتکل های لازم در مواقع ضروری را خواهد داشت. بدیهی است چنین سرفصل هایی در شرایط معمولی به ارتقا کیفیت فضایی مجموعه منجر خواهد شد و در صورت تداوم بحران هایی نظیر بیماری های همه گیر، امکان باز زنده سازی روانشناختی و روحی ساکنین مجموعه را تسهیل می سازد.

جهت خوانایی فضایی و قرار گرفتن در جریان زندگی روزانه ساکنین، از فضای مشاع طبقات امکان اتصال و پیوستن به حیاطهای مذکور میسر شده است. با تعبیه پله و اتصال این حیاطها به یکدیگر به نوعی پیوستگی فضایی و همزمانی در لایه ای ثانویه در پیرامون کالبد حجم به وجود آمده است. دسترسی به این لایه ثانویه به گونه ای سامان داده شده که از محورهای عمودی و افقی پروژه امکان پیوستن و حرکت در آن میسر باشد.

  • طراح اصلی: علی نعمتی
  • نام گروه طراحی: حسین عزیزی، نسترن تهرانی، بیتا اسمعیلی، ارغوان خسروی
  • گروه سازه: پدرام زرپاک
  • گروه تاسیسات مکانیکی: پدارم احمدی
  • گروه تاسیسات الکتریکی: کامران نراقی‌پور
  • گرافیک: یاسمن نعمتی
  • انیمیشن: فرشاد عسگری