معرفی ۱۸ اثر شرکت کننده در رقابت نکسا(چارمحل- دفتر معماری کامران حیرتی)

چار محل” با رویکردی به چهار محدوده ی مسکونی در این پروژه نامگذاری شده است. چهار قلمروی که مانند حلقه به یکدیگر متصل شده و یکدیگر را در بر می گیرند. “باغ تخت” در طبقه همکف، “باغ میانه” در طبقه ی ششم ، “باغ معلق” در طبقه نهم و در نهایت باغ بام، در آخرین مرحله، چهار موقعیتی هستند؛ که همراه با ارتفاع ساختمان، در توقف گاه ها، شهر را به درون خود دعوت می کنند و در نهایت با نشانی هایی متفاوت، مناطق مسکونی را به وضعیت محله پیوند می زند.

حلقه ی میانی، تمام موقعیت های مکانی پروژه را به یکدیگر متصل و سرانجام همانند گردشگاهی است که امکان چرخش در میان پروژه و پل ها و باغ ها را فراهم می کند. پل های معلق در این پروژه با چرخش های خود در محور های جغرافیایی متنوع، موقعیت های دید را گسترش می دهند و سطح ارتباطی واحدها با فضای شهر به دلیل مجزا بودن هر واحد، گسترش پیدا کرده و تنوع دید بالایی ایجاد می نمایند؛ به گونه ای که هر خانه در واقع به شهر و به درون خود پروژه گشوده می شود؛ و تیپولوژی های ایجاد شده برای واحدهای مسکونی در این پروژه، در قامت خانه هایی در ارتفاع هستند که شهر را نظرگاه خود صورت بندی کرده اند.

  • دفتر معماری کامران حیرتی
  • طراح اصلی: کامران حیرتی
  • گروه طراحی: تلان خسروی زاده، حمیدرضا ناصری، مهتا مدیری، محمدرضا نظرپور، سارا یزدانی، صبا عماری، شاها مغربی، المیرا چپ‌نویس، نغمه اریونی، مریم صحت
  • رندر: شاها مغربی
  • انیمیشن: فرزاد عمرانی، المیرا چپ‌نویس، سارا یزدانی