طراحی سبک زندگی در سایدپارک (بخش دوم)


مهندس علیرضا شرافتی طراح مجتمع سایدپارک از طراحی یک سبک زندگی برای ساکنین این ساختمان می‌گوید.