سیستم هوای تازه و سرمایش و گرمایش خانه‌ها

 

نصب چیلرهای سانتریفیوژ در واحدهای ساید پارک، سیستم هوای تازه در کلیه ساختمان و همچنین قرار گرفتن انرژی میتر ها در ورودی هر خانه از اقداماتی است که جهت ساختن یک ساختمان سبز در حال انجام است
مهندس دوست محمدی؛ مدیر عامل گروه نکسا در این باره توضیحاتی می‌دهند