سیستم داکت مرکزی در ساختمان‌های نکسا

در ساختمان های نکسا با استفاده از سیستم های داکت مرکزی از برگشت هوا به داخل خانه ها جلوگیری میشود. این سیستم باعث میشود تا بوی نامطبوع غذا و یا سرویس بهداشتی به وسیله لوله های تعبیه شده در فضاهای مختلف و فن های کار گذاشته در آنها و بام خانه ها خارج شود.
در این ویدیو مهندس محمد اسدی در این باره توضیحاتی میدهند.