راهکار ساختمان نکسا ۳۴-واو استودیو در مواجهه با کووید-۱۹ (سومین رقابت معماری)

علاوه بر حجم متخلخل بنا که ایجاد ترازهای خصوصی سبز را در دل واحدهای مسکونی ممکن می سازد، رشته‌ای از عرصه‌های سبز در سطح تراز مختلف سطوحی قابل توجه از ساختمان را به خود اختصاص داده اند. ارتباط این عرصه ها از طریق دسترسی داخلی ساختمان تامین می شود.

تراز همکف و نیم طبقه آن در حد واسط فضای سبز شهری و فضای سبز حیاط در خیابان جنوبی و فضای سبز خیابان شمالی شکل گرفته اند. فضای سبز پاسیوهای تعبیه شده در این ترازها اتصال و تداوم این دو پهنه سبز شهری را تقویت می کنند. بدین ترتیب فضاهای عمومی ساختمان از قبیل فضای نشیمن عمومی و پذیرش، کافه، فضای بازی کودکان، فضاهای ورزشی و اوقات فراغت در تعامل مستقیم با فضای سبز شکل می گیرد. تراز بام پودیوم به عرصه ای سبز در تراز خط آسمان شهر اختصاص یافته است.

بخش عمده این عرصه سبز به واحدهای مسکونی اختصاص یافته که باعث مرغوبیت این واحدها و تلطیف دید طبقات زیرین برج می گردد. قسمتی از عرصه نیز به صورت فضای باز در اختیار دفاتر کار اشتراکی که در تراز بام پودیوم طراحی گردیده، قرار گرفته است. در بالاترین تراز عرصه سبز در تراز بام، فضایی عمومی برای معاشرت و بهره مندی از منظر شهری و طبیعی تهران در اختیار ساکنین قرار میدهد