راهکار ساختمان فونیکس در مواجهه با کووید-۱۹ (سومین رقابت معماری)

رتبه اول سومین رقابت معماری نکسا

بــا توجــه بــه عصــر نویــی کــه پــس از شــیوع بیمــاری کرونــا آغــاز گردیــد، اندیشــیدن بــه روش زندگــی منطبــق بــا بحــران هــای مشــابه ضــروری مــی نمــود؛ برایــن اســاس بــرای پاســخ گویــی بــه چنیــن چالشــی در طــرح پیــش رو، یــک «اتــاق پــاک» در ورودی هــر واحــد پاکســازی کننــده عمــل میکنــد کــه میتوانــد نقــش بســزایی در برطــرف کــردن ِ مســکونی طراحــی گردیــده اســت کــه در نقــش یــک فیلتــر نگرانــی خانــواده هــا داشــته باشــد.