ایده طراحی سبک زندگی در ساید پارک


مهندس علیرضا شرافتی، طراح مجتمع مسکونی ساید پارک از ایده و طراحی سبک زندگی در این ساختمان برای ساکنینش میگوید