راهنمای بهره‌برداری واحدهای مسکونی مجتمع آن دو

ویدیو آموزشی دستگیره هوشمند واحدهای “آن دو”

بخش اول تعویض باتری

بخش دوم، کاربردهای دکمه CLOSE

بخش سوم، قفل کودک

بخش چهارم، روش‌های ورود به منزل

بخش پنجم، ورود با رمز جعلی

بخش ششم، ورود با قفل دو مرحله‌ای

بخش هفتم، تغییر رمز ادمین

بخش هشتم، اهمیت کلید مکانیکی

بخش نهم، تعریف روش‌های امنیتی

بخش دهم، پنل هوشمند داخل منزل