معرفی 18 اثر شرکت کننده در رقابت نکسا ( کوچه زندگی- دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری)

  •  رتبه سوم و برنده جایزه ویژه کووید19
  • دفتر فرآیند منطقی در طراحی معماری
  • احسان حسینی – الهام گرامی زاده نائینی
  • همکاران طراحی: صبا سالم، یگانه یکتاییان، مهسا معقول
  • گرافیک: علی گرجیان
  • انیمیشن: علی گرجیان